FICPOL - Nowy Targ

FICPOL - skóry, wełna, lanolina, chemia

Polski English Russia

Laboratorium

LABORATORIUM - BADANIA

FIC POL - laboratorium
ul. Ceramiczna 10
34-400 Nowy Targ
Polska

e-mail:
lab@ficpol.pl

telefony:
+48 512 285 210
inż. Barbara Radwańska

Godziny pracy:
7:00 – 19:00 poniedziałek – piątek
10:00 – 15:00 sobota

CENNIK

BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE WÓD

Badany parametr/wskaźnik

Metoda badawcza

Cena

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012

5,0

Przewodność

PN-EN 27888:1999

5,0

Indeks nadmanganowy

PN-EN ISO 8467:2001

15,0

Zasadowość

PN-EN ISO 9963-1:2001

12,0

Chlorki

PN-ISO 9297:1994

10,0

Twardość ogólna

PN-ISO 6059:1999

10,0

Siarczany

PN-ISO 9280:2002

28,0

Azotany

PN-C-04576-08:1982

20,0

Glin

PN-C-0465/03:1992

20,0

Chrom

Procedura wewnętrzna

23,0

 

BADANIE MIODU

Zawartość wody

Metoda badawcza

Cena

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 styczna 2009r. w sprawie metod analiz związanych z dokonaniem oceny miodu

10,0

Proliny

10,0

Fruktoza, glukoza, sacharoza*

60,0*

pH i wolne kwasy

10,0

Przewodność

10,0

Dekstryny skrobiowe

20,0

Melas

35,0

Skrobia

5,0

Sztuczne barwniki

20,0

Rozkruszek

15,0

Lepkość

Procedura wewnętrzna

15,0

Przekroczenie dozwolonej ilości sacharozy

Procedura wewnętrzna

10,0

*czas oczekiwania do 14 dni roboczych

BADANIA WEŁNY

Badany parametr

Metoda badawcza

cena

Grubość

Wg wytycznych producenta urządzeń pomiarowych: WIRA Instrumentation Limited

20,0

Długość

30,0

Zawartość tłuszczu

20,0

CENY OZNACZEŃ PODLEGAJĄ NEGOCJACJI / CENY BRUTTO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POBORU PRÓBEK

Próbki wody
 • na każde oznaczenie należy przygotować po 200 ml próbki;
 • próbki należy pobierać bezpośrednio z kranu, wylotu pompy lub z powierzchni wody;
 • do badań fizykochemicznych próbki pobierać do butelek polietylenowych;
 • butelki polietylenowe całkowicie napełnić pobieraną wodą oraz szczelnie zamknąć;
 • pobrane próbki, zabezpieczyć przed dostępem światła i dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania – najpóźniej do godziny 10:00.
 • ( W przypadku poboru i dostarczenia próbek przez Klienta Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania, transportowanie oraz czystość pojemników ) Laboratorium (nieakredytowane) wykonuje oznaczenia zgodnie z Polskimi Normami.

  Próbki miodu

  Należy skontaktować się z pracownikami laboratorium w celu otrzymania wytycznych dotyczących poboru próbek miodu.

  Próbki wełny

  Należy skontaktować się z pracownikami laboratorium w celu otrzymania wytycznych dotyczących poboru próbek. W zależności od rodzaju materiału wielkość i ilości próbek może ulec zmianie.

OPIS PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH WÓD OKREŚLAJĄCYCH JAKOŚĆ WODY

Azotany

W wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi dopuszczalne stężenie azotanów wynosi 50mg/dm3. Wysokie stężenia azotanów mogą świadczyć o zanieczyszczeniu wód ściekami, odchodami zwierząt gospodarskich lub nawozami azotowymi. Woda zawierająca wysokie stężenia jonów azotanowych jest szczególnie niebezpieczna dla niemowląt u których po jej spożyciu może wywołać sinicę.

Barwa wody

Układem odniesienia dla tego parametru jest koloidalny wodny roztwór chloroplatynianu potasu. Barwa wody wodociągowej nie powinna przekraczać 20mgPt/dm3, natomiast wody studzienne zdatne do spożycia nie powinny mieć barwy większej niż 25mgPt/dm3.

Na barwę wody mogą wpływać odpady organiczne, ścieki przemysłowe, jony żelaza i manganu a także cząstki zawieszone w wodzie. Barwa wody zanieczyszczonej zawiesiną określana jest mianem barwy pozornej, natomiast wody klarownej lub po usunięciu mętności - barwą rzeczywistą.

Chlorki

Najczęściej występujące jony w wodach i ściekach. Chlorki obecne w wodach mogą pochodzić z pokładów soli, ścieków lub odpadów pochodzenia zwierzęcego. Wysokie stężenia anionów chlorkowych odpowiadają za korozyjność wody. Natomiast w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ich stężenie nie może przekraczać 250 mg/dm3.

Indeks nadmanganowy

Wskaźnik zanieczyszczenia wody substancjami organicznymi i substancjami nieorganicznymi podlegającymi utlenianiu. W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może przekraczać 5 mg/dm3. W przypadku zlecenia oznaczenia indeksu nadmanganowego zaleca się wcześniejsze skontaktowanie z Laboratorium.

Siarczany

Dopuszczalne stężenie siarczanów w wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie powinna przekraczać 250mg/dm3. Wyższe stężenia nadają gorzki posmak wodzie, a także mogą wywoływać biegunki. Siarczany są również odpowiedzialne z tworzenie twardego kamienia kotłowego. Stężenia powyżej 300 mg/dm3 mogą przyczyniać się do korozji kanałów betonowych.

Stężenie jonów oksoniowych (pH)

pH wody przeznaczone do spożycia przez ludzi powinno wynosić 6,5 – 8,5. Wartość niższe mogą przyjmować wody podziemne nasycone dwutlenkiem węgla lub wody powierzchniowe zanieczyszczone kwaśnymi ściekami. Wykazują właściwości korozyjne, zwłaszcza instalacji wodociągowych.

Twardość ogólna

Twardość wody pociąga za sobą zwiększone zużycie detergentów (zwłaszcza mydeł) w gospodarstwach domowych, a także odpowiada za odkładanie się kamienia w instalacjach wodociągowych i grzewczych. Spożywanie twardej wody w większości przypadków nie wywołuje większych dolegliwości zdrowotnych, może jednak obniżać walory smakowe wody a w skrajnych przypadkach powodować biegunki.

Zasadowość

Wskaźnik pomocny w ocenie przydatności wody dla celów gospodarskich i technicznych. Wody o wysokim wskaźniku zasadowości alkalicznej cechują cię zwiększonym pienieniem, a w procesie garbowania wpływają na straty garbników.

OPIS PARAMETRÓW ZWIĄZANYCH Z OCENĄ MIODU

Zawartość wody w miodzie

Zawartość wody w miodzie nie powinna przekraczać 20%, wyjątek stanowi jedynie miód wrzosowy w którym dopuszcza się aż 23% udział wody. Zbyt duża ilość wody znacząco obniża jakość miodu i może powodować jego fermentację.

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie (fragmenty plastrów i pszczół) waha się od 0 do 0,1 g/100 g miodu, za wyjątkiem miodu wytłoczonego, w którym maksymalna dopuszczalna wartość nie może przekraczać 0,5 g/100 g.

Wykrywanie nadmiaru sacharozy

Wg Polskiej Normy zawartości sacharozy w miodzie nie może przekraczać 5% (miody spadziowe do 10%). Przekroczenie tej wartości, zwłaszcza w miodach nektarowych może świadczyć o niedojrzałości miodu lub jego zafałszowaniu.

Prolina

Prolina stanowi od 30 do 70% wszystkich aminokwasów występujących w miodzie. Wg Polskiej Normy PN-88/A-77626 naturalny miód powinien zawierać nie mniej niż 25mg proliny w 100 g produktu. Niższe zawartości są charakterystyczne dla miodów wytwarzanych przez pszczoły dokarmiane sacharozą.

Przewodność właściwa

Zależy przede wszystkim od pochodzenia nektaru roślinnego, zawartości soli mineralnych i wolnych kwasów. W miodach nektarowych przewodność osiąga nie więcej niż 0,8 mS/cm, natomiast w spadziowych nie mniej niż 0,8 mS/cm. Miody zafałszowane syropami i inwertem posiadają niższe wartości przewodności właściwej.

pH i zawartość wolnych kwasów organicznych

pH miodu mieści się w granicach 3,3-4,9o. Rozpiętość tych wskaźników zależy od rodzaju surowca wyjściowego, od daty zbioru miodu, stopnia jego dojrzałości i typu pszczoły, jak i od siły rodziny pszczelej. Wraz z dojrzewaniem miodu wzrasta jego kwasowość. Nadmierną kwasowość wykazują miody sfermentowane, co jest najczęściej wynikiem rozwoju na ich powierzchni różnych drobnoustrojów.

Wykrywanie dekstryn skrobiowych, melasu, skrobi i sztucznych barwników

Obecność wymiennych związków w miodzie świadczy o jego zafałszowaniu.

Wykrywanie obecności rozkruszka w miodzie

Obecność rozkruszka w miodzie dyskwalifikuje go jako produkt spożywczy ze względu na niebezpieczeństwo wywołania przewlekłych chorób przewodu pokarmowego.

Dostarczamy skóry na rynek lokalny jak również do krajów Europy Zachodniej Posiadamy nowoczesną linię technologiczną do prania wełny woczej Zamów produkty on-line